1. Description
           ซูเปอร์โพล วันนี้
กับ    Net Assessment
หลังจากที่ ซูเปอร์โพล ได้ออกมาจัดตั้งสำนักงาน
เพื่อทำวิจัยเป็นของตนเอง วันนี้จึงมีวันของซูเปอร์โพล 

คลิก ชม คลิป "ซูเปอร์โพล วันนี้" โดย คุณ ปลื้ม

ติดต่อ ทีมวิจัย โทร. 02.0515.928 หรือ
โทร. 064.224.2646

​​

  1. 


            We Are Super!
    We Are Super!

ประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสำนักวิจัย ซูเปอร์โพล
ตั้งอยู่ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคาร ๗ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
(อนุสาวรีย์ชัยฯ) 

ผศ.ดร.นพดล สำเร็จการศึกษาด้านบริหารนโยบาย จาก มหาวิทยาลัยจอร์ชทาวน์
(Georgetown University) วอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา ด้วยผลงานทางวิชาการด้านการออกแบบ
ยุทธศาสตร์ได้รับการฝึกการออกแบบยุทธศาสตร์ หรือ กลยุทธ์ นโยบาย แผน โครงการ และการ
ปฏิบัติการ ด้วยเครื่องมือที่เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักยุทธศาสตร์อย่างดีคือการทำ Net Assessment 
เพื่อการออกแบบกลยุทธ์ แผน โครงการและการประเมินผลที่ดี 

ผศ.ดร.นพดล สำเร็จการศึกษาด้านระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Methodology) จาก
มหาวิทยาลัย มิชิแกน (University of Michigan) จึงทำให้การทำ Net Assessment เพื่อการ
ออกแบบกลยุทธ์ นโยบาย แผนและภารกิจโครงการต่าง ๆ จากข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ

ผศ.ดร.นพดล เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายและฝึกอบรมด้าน การประเมินผล ระเบียบวิธีวิจัย การ
สร้างแบบสอบถาม การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวมรวมข้อมูล การใช้หลักสถิติวิเคราะห์ข้อมูล การ
ออกแบบกลยุทธ์ การสื่อสาร ความเป็นผู้นำ ความผูกพันต่อองค์กร ในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบัน
การศึกษา อาทิ หลักสูตรปริญญาโทและเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรผู้กำกับ วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา วิทยาลัย
เสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

ผศ.ดร.นพดล ยังเป็นที่ปรึกษาสำรวจข้อมูลและออกแบบกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทเอกชนต่างๆ 
ล่าสุด ดำรงตำแหน่ง CEO of UCSI Poll Research at UCSI University, Malaysia
ติดต่อ ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ที่ โทร. 064.224.2646 หรือ
[email protected]
Research and Training
Call 02.051.5928 or 02.064.5928
​Mobile  095.594.3928
email us
superp[email protected]
ติดต่อทำวิจัย และฝึกอบรม 
โทร 02.051.5928 หรือ 02.064.5928
​มือถือ  095.594.3928
อีเมล [email protected]​​