1. Description
วิสัยทัศน์:  ความแม่นยำของข้อมูลเป็นสิ่งที่จำเป็น​​
                        The accuracy of data is necessary.
                  รู้จัก ซูเปอร์โพล
ซูเปอร์โพล คือ ศูนย์รวมคณะที่ปรึกษา คณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญผู้สะสมประสบการณ์กว่า 20 ปี
ได้ตอบโจทย์ความต้องการและความจำเป็นของหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชน จำนวมาก 
เรายึดหลักที่ว่า "ข้อมูลที่ดีต้องมาก่อน" "เสียงของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ" และ "ความแม่นยำ
ของข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็น" เพื่อนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมจาก Existing Data และ New Data ผ่าน
การประเมินชั้นสุดยอด (Net Assessment) เพื่อการออกแบบ ยุทธศาสตร์ หรือ กลยุทธ์
นโยบาย แผน โปรแกรม โครงการต่างๆ และการประเมินผลที่ดี สู่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

ซูเปอร์โพล ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และนักวิชาการ จำนวนมาก ที่มีประสบการณ์
การทำงาน ประวัติการศึกษา สำเร็จจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและต่างประเทศ อาทิ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Harvard University 
Cornell University Georgetown University และ University of Michigan เป็นต้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล กรรณิกา
 1. Lorem ipsum
 2. Lorem ipsum
 3. Title 5
 4. Title 5
 5. Title 6
 6. Title 7
 7. Title 8
 8. Title 9
 9. Title 9
 10. Title 10
 11. Title 11
 12. Title 12
      สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล

มูลนิธิ สถาบันวิจัยความสุขชุมชน
และความเป็นผู้นำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสวัสดิ์แดงสว่าง
 420 / 1 ถนน ราชวิถี
แขวง ทุ่งพญาไท
เขต ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร 064.224.2646
โทร 02.064.5928
We are here to serve all.
  Super Poll was founded by Dr.Noppadon Kannika, who was awarded the Best Conference Paper by the World Association for Public Opinion Research and was the first director of ABAC Poll at Assumption University. Super Poll has focused on areas including public hearing, polling, training, strategic consulting, monitoring, and evaluation. Super Poll is working with experts who graduated from top universities around the world and work at the trustworthy institutions.


SUPER POLL 
Research Institute for Community Happiness
and Leadership
Faculty of Public Health, Mahidol University
Thung Prayathai, Ratchatawi, Bangkok 10400
Tel. +662.064.5928
+666.4224.2646
​​ซูเปอร์โพลได้รับการก่อตั้งโดย ดร.นพดล กรรณิกา ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศงานวิจัยทางวิชาการจาก สมาคมวิจัยความคิดเห็นของสาธารณชนระดับโลก (The World Association for Public Opinion Research) และเป็นผู้อำนวยการคนแรกของสำนักวิจัยเอแบคโพลแห่งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซูเปอร์โพลมีความเชี่ยวชาญด้าน การทำประชาพิจารณ์ การทำโพล การฝึกอบรมและการให้คำแนะนำปรึกษาด้านกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ การติดตามและประเมินผล ซูเปอร์โพลทำงานร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษชั้นสูงสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำและทำงานกับองค์กรที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้
Our Research Center
​ศูนย์วิจัยของเรา

​Our Entrance
  Phone / Online Survey
Our Meeting Rooms
One of Key Corners

Our Data Collectors and Field Works
พนักงานเก็บข้อมูล และงานภาคสนาม

Sampled Household Survey

We select our sample randomly by using a stratified multi-stage sampling across the country. Super Poll trains all data collectors to avoid introducing baises and errors into data.

พวกเราเลือกตัวอย่างด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งประเภทกลุ่มหลายชั้นทั่วประเทศ ซูเปอร์โพลฝึกอบรมพนักงานเก็บข้อมูลให้หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดอคติและความคลาดเคลื่อนในข้อมูลที่ทำการสำรวจ

"We ask, we listen, and we record."
เราถาม   เราฟัง และ   เราจดบันทึก

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล
อาคาร 7 ชั้น 3